GIỚI THIỆU

► Nhiệm vụ của ngành Sinh lý học là nghiên cứu hoạt động chức năng của cơ thể sống, tìm cách giải thích vai trò của các yếu tố vật lý, hoá học đối với hoạt động chức năng của cơ thể sống từ những sinh vật đơn giản nhất có cấu tạo đơn bào như amíp cho đến những sinh vật phức tạp nhất là con người.

►Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. Nêu được các đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn sinh lý học
2. Trình bày được mối liên quan của môn sinh lý học với các ngành khoa học tự nhiên và các chuyên ngành y học khác
3. Trình bày được phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh lý học