A-
Kí hiệu những thành phần hóa trị âm bên trong tế bào như các protein, phosphate và sulphate.