HUYẾT TƯƠNG

► Thành phần của huyết tương

- Huyết tương là dịch lỏng của máu, trong suốt, màu vàng nhạt, có thể tách huyết tương khỏi máu toàn phần bằng cách quay ly tâm. Giữ yên huyết tương trong ống nghiệm, huyết tương sẽ đông trong vòng vài phút. Huyết thanh là dịch lỏng được tách ra từ máu đã bị đông, như thế thành phần của huyết tương và huyết thanh về cơ bản là giống nhau nhưng huyết thanh không có các yếu tố đông máu nên không đông được.

- Trong một lít huyết tương của người bình thường có khoảng 930 gam nước và 70 gam các chất hoà tan, trong đó có 60 gam protein; 8g các ion vô cơ như natri, kali, clo, bicarbonat; 2 gam các chất hữu cơ không phải protein như glucose, lipid. Huyết tương cũng chứa các khí oxy, CO2, nitơ, các vitamin, enzym, hormon, sắc tố và chất khoáng, các chất dinh dưỡng như acid amin, các sản phẩm chuyển hoá tế bào như urê, acid uric. Bảng dưới liệt kê các thành phần chủ yếu của huyết tương.

Bảng các thành phần chủ yếu của huyết tương
Thành phần Nồng độ
Protein
    Toàn phần
    Albumin
    Globulin
Acid amin
Lipid
    Toàn phần
    Cholesterol
    Phospholipid
    Triglycerid
Glucose
Urê
Creatinin
Acid uric
Bilirubin
Na+
K+
Ca2+
Mg2+
Cl-
HCO3-
HPO42-, H2PO4-
SO42-

6 – 8 g/dl
3,5 – 5,5 g/dl
1,5 – 3,0 g/dl
300 mg/dl

450 – 650 mg/dl
150 – 240 mg/dl
145 – 225 mg/dl
125 – 200 mg/dl
70 – 100 mg/dl
8 – 25 mg/dl
0,7 – 1,5 mg/dl
3– 7 mg/dl
0,5 mg/dl
142 mmol/l
4,2 mmol/l
1,3 mmol/l
0,8 mmol/l
108,0 mmol/l
24 mmol/l
2 mmol/l
0,5 mmol/l

► Chức năng của các protein huyết tương