NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC - CÂU HỎI ÔN TẬP

►Giới thiệu

1. Sinh lý học là môn học nghiên cứu về:

A. Chức năng sinh học

B. Cách thức hoạt động của cơ thể

C. Các chuỗi sự kiện mang tính nguyên nhân – hậu quả

D. Những hiện tượng bao trùm lên nhiều ngành khoa học khác

E. A + B + C + D


►Đối tượng nghiên cứu của sinh lý học y học

2. Nhận xét nào sau đây về môn Sinh lý học không đúng:

A. Đối tượng nghiên cứu môn học là tìm hiểu các hoạt động chức năng bình thường của cơ thể

B. Những nghiên cứu trên động vật thực nghiệm ít có giá trị ứng dụng trên người

C. Là cơ sở cho việc giải thích các rối loạn chức năng trong bệnh học

D. Có mối liên quan chặt chẽ với môn sinh lý bệnh

3. Tất cả các quan sát được trong nghiên cứu Sinh lý học cần được:

A. Công bố

B. Tái quan sát được

C. Áp dụng lâm sàng

D. Có tính dự đoán

E. Không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trên

4. Mục tiêu nghiên cứu của môn Sinh lý học là:

A. Các quá trình chức năng của cơ thể

B. So sánh các quá trình xảy ra trên người và động vật


►Vị trí của môn sinh lý học trong các ngành khoa học tự nhiên và y học

5. Ngành khoa học tự nhiên liên quan nhất với Sinh lý học y học:

A. Vật lý

B. Hóa học

C. Toán học

D. Cả 3 ngành trên

6. Môn y học cơ sở liên quan nhất với Sinh lý học y học:

A. Giải phẫu

B. Mô học

C. Hóa sinh

D. Lý sinh

E. Cả 4 môn trên


►Phương pháp nghiên cứu và học tập sinh lý học

7. Phương pháp nghiên cứu môn Sinh lý học gồm có:

A. In vivo, Insitu

B. In vivo, In vitro

C. In vivo, In vitro, Insitu

D. In vitro, Insitu

8. Giai đoạn cần đánh giá tác dụng thuốc trên người (thử nghiệm lâm sàng):

A. phase I

B. phase II

C. phase III

D. phase IV